Koncepce a rámec školy

Naše mateřská škola je bezpečné, příjemné a vstřícné místo pro efektivní vzdělávání a osobnostní rozvoj dětí, jejich rodičů, pedagogických i nepedagogických pracovníků školy; místo, kde se děti nebojí dělat chyby, chtějí se učit a dosahovat co nejlepších výsledků.

Cíle > podpora zdravých vztahů přesahujících do spolupráce na všech úrovních (děti, učitelé, rodina), aktivní spolupráce s institucemi i jednotlivci mimo školu.

Podmínky dosažení > podnětné prostředí – takové, které k učení vybízí a povzbuzuje.

Kroky, které k tomu vedou > utváření atmosféry důvěry ve třídě, při veškeré komunikaci ve škole (děti, rodiče, kolegové aj.) se uplatňuje vstřícný a respektující přístup; prostředí je dobře vybaveno a uzpůsobeno dětem předškolního věku; děti obklopují důkazy o jejich pokroku a učení; používají se rozmanité zdroje informací, se kterými děti aktivně pracují; rodičům i pedagogům je nabízena možnost dalšího vzdělávání.


Mateřská škola je místem umožňující otevřenou a konstruktivní komunikaci, má srozumitelná pravidla a aktivně uplatňuje prevenci všech forem rizikového chování.

Cíle > kvalitní komunikační kanály na všech úrovních, které se opírají o důvěru a respekt.

Podmínky dosažení > přátelské klima školy, kvalitní učitelé i vedení školy, smysluplný program.

Kroky, které k tomu vedou > pedagogové vždy komunikují zdvořile, přátelsky, empaticky, s respektem a naslouchajícím způsobem; pedagogický sbor se podílí na obsahu i plnění kvalitního programu.


Vzdělávání se nikdy nezačíná a nikdy nekončí ve škole.

Cíl > posilovat vědomí, že škola není jediným místem a zdrojem učením.

Podmínky dosažení > dát dětem pravidelně možnost čerpat z mimoškolních zkušeností.

Kroky, které k tomu vedou > propojování vzdělávání s praxí.


Každý jsme jiný, a proto se i každý jinak a jiným způsobem potřebujeme učit.

Cíl > uvědomění si, že se od sebe jako jednotlivci lišíme, ale také vědomí, že máme hodně společného.

Podmínky dosažení > podporujeme respekt a oceňujeme rozmanitost vzdělávacích potřeb, individualizace výuky a přístupu.

Kroky, které k tomu vedou > každému dopřejeme čas a prostor, používáme různé podněty, způsoby a cesty pro smysluplné učení.


Role učitele má spočívat primárně v podpoře dětí, nikoliv v jejich kontrole. Pedagog je pro děti průvodce a nabízí jim možnosti, jak se vzdělávat.

Cíle > vést děti k samostatnosti a zodpovědnosti, učitel má zodpovědnost za bezpečnost dětí a za to, jaké podmínky vytvoří, aby děti měly příležitost učit se.

Podmínky dosažení > v praxi podporujeme, aby děti měly dostatek reálných příležitostí něco ovlivnit, plánovat, vybrat si postup či náročnost, reflektovat svoji práci apod.

Kroky, které k tomu vedou > při vzdělávání usilujeme o uměnu v pohledu na roli učitele a vzdělávaného (zejména v očích rodičů); učitel je poradce, průvodce a partner na vzdělávací cestě dítěte.


Učitel věří, že jeho svěřenci jsou schopni se učit a dává jim to najevo. Má tak přiměřená očekávání od dětí i od sebe.

Cíl > věřit v pokrok každého dítěte, což je klíčem k sebedůvěře dětí a k jejich šanci se zlepšovat.

Podmínky dosažení > učitel je jako průvodce, který povzbuzuje, vede, ukazuje směr a podporuje.

Kroky, které k tomu vedou > podporujeme sebeúctu a pracujeme na reflexi silných stránek.


Děti vzájemně spolupracujících a učících se učitelů dosahují lepších výsledků ve svém učení.

Cíl > spolupráce učitelů fungujících jako vzor chování pro děti – podpora prosociálního a kooperačního chování dětí.

Podmínky dosažení > učitelé projevují zájem sebevzdělávání a rozvoj, učí se, smysluplně inovují obsah, způsoby a nástroje výuky.

Kroky, které k tomu vedou > podpora zavádění inovací do výuky prostřednictvím týmové práce a vzájemné spolupráce.