O škole

Naše idea

Každé dítě je jedinečné, má své potřeby, emoce apod., proto potřebuje individuální přístup, který je pro nás alfou i omegou naší práce.

Naše škola si klade za cíl být bezpečným, vstřícným a příjemným místem pro rozvoj dětí s přátelským klimatem pro celou rodinu (pravidelné akce pro děti a jejich rodiny, zajímavé semináře pro zákonné zástupce dětí, mezigenerační spolupráce aj.) Denně jsou u nás rodiče odpoledne vítání ve třídách, aby si s dětmi ještě pohráli, děti mohly ukázat co během dne dělaly a mnoho dalšího.

Jsme jedineční

První a jediná česko-anglická mateřská škola v Třebíči.

V každé ze tří tříd pracuje anglická lektorka a společně s českými učitelkami tak vytváří pro děti přirozené dvojjazyčné prostředí. Děti si tak při všech činnostech (při hře, jídle, v šatně, při pobytu venku apod.) osvojují jednoduché anglické výrazy a vnímají anglický jazyk jako běžný komunikační prostředek.

Tři třídy s osobním a respektujícím prostředím. Yellow Class – třída zaměřena na nejstarší děti a předškoláky. Green Class – třída pro děti ve věku tři a čtyři roky. Blue Class – třída speciálně pro dvouleté a tříleté děti.

Ve všech třídách je nižší počet dětí a vyšší počet personálu.

Každá třída je vybavením, režimem i programem uzpůsobena dětem v dané věkové kategorii, zároveň se děti potkávají i napříč třídami, aby se od sebe navzájem mohly učit a utvářet si přátelské vazby ve všech věkových kategoriích.

Máte další otázky? Zavolejte nám
+420 605 970 027

Proč se jmenujeme MŠ Na Hradě?

Náš záměr

Záměrem předškolního vzdělávání v naší mateřské škole je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou a způsobilou zvládat pokud možno aktivně a s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny – zejména v prostředí rodiny a školy a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají v podobě anglického jazyka jako dalšího komunikačního nástroje.

Naše vize

Chceme, aby naše mateřská škola byla místem šťastného dětství a rozvoje anglického i českého jazyka, kde je prostor pro uplatnění každého jednotlivce, kde se všichni cítí dobře a bezpečně, jsou přiměřeně rozvíjeni, chápáni a oceňováni.

Rádi bychom, aby se děti naučily žít ve skupině svých vrstevníků, kterou budou považovat za své společenství, aby poznaly sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde je mají všichni rádi.

Naším nejdůležitějším partnerem je rodina – rodiče, prarodiče, sourozenci, komunita obklopující dítě. Dostatek informací, otevřené dveře, společné akce, vzájemná komunikace a vtahování rodičů do předškolního vzdělávání a chodu školy je v naší práci velmi důležité.

Hlavní myšlenka

Cílem naší snahy je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, prosazovat svoje názory, je tvořivé a umí vyjádřit své pocity. Dítě vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí, komunikovat s ním a dovedlo zvládat určité úkoly. K tomu vytvoříme podnětné vzdělávací prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se u nás dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně. Každodenní pestrou nabídkou činností v dětech probouzíme aktivní zájem o poznání a objevování světa. Vytváříme základy kompetencí důležitých pro celý další vývoj, vzdělávání a celoživotní učení.

Životospráva dětí

Dětská výživa je jednou z důležitých otázek, kterými se zabýváme. Kvalita, pestrost, chutnost, čerstvost, vhodná skladba jídelníčku – hledáme, zkoušíme, informujeme se, inovujeme. Spolupracujeme s rodiči. Zajišťujeme plnohodnotné stravování, celodenní pitný režim a přísun čerstvého ovoce či zeleniny po celý den (nejen o svačinách či obědu).

Psychosociální podmínky

Prvořadým úkolem každého zaměstnance je respektování potřeb dětí. Naší snahou je, aby způsob vedení dětí byl přívětivý, podporující, aktivující a kladně motivující. Ve vzájemných vztazích panuje důvěra, tolerance, zdvořilost a vzájemná pomoc. Děti nejsou neúměrně zatěžovány ani neurotizovány spěchem.

Volnost a osobní svoboda je vhodně vyvážena s nezbytnou mírou omezení vyplývající z nutnosti dodržovat potřebný řád. Je zajištěn pravidelný denní režim, který umožňuje organizaci činností přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. V zásadě je vždy možná individuální úprava programu podle potřeb dítěte či rodičů. V denním režimu je respektována potřeba aktivity, ale i spánku a odpočinku. Adaptace dětí je individuálně přizpůsobena každému dítěti na míru (viz více adaptační program).

Individuální přístup

Každé dítě je jedinečné a proto ke každému dítěti i jeho rodině přistupujeme individuálně.

Přátelské prostředí

Pocity dítěte jsou důležité, proto každý den pracujeme na vytvoření přátelského, podnětného a respektujícího prostředí.

Samostatné rozhodování

Vedeme děti k samostatnému rozhodování tak, aby dokázalo zvážit možné volby a za své rozhodnutí neslo odpovědnost.

Poznejte náš tým

Profesionální tým, který se postará o vaše děti

Jitka Veškrnová

provozní pracovnice

Michaela Mrkvicová

zástupkyně ředitelky, učitelka / BLUE CLASS

Lucie Rozsypalová

učitelka, anglická lektorka / YELLOW CLASS

Bc. Reoni Cagape-Teplá

učitelka, anglická lektorka / GREEN CLASS
Mateřskou školu jsem v roce 2015 zakládala se srdcem na dlani a vidinou toho, že vytvoříme pro děti a jejich rodiny přátelské a partnerské prostředí v kterém se budou vzdělávat děti v dvojjazyčném prostředí plném respektu a ohledu na jejich jedinečnou osobnost.
_Mgr. Anna Polehlová Jourová, ředitelka školy
IMG_1794