Vize školy

Chceme, aby na škola, byla místem šťastného dětství, kde je prostor pro rozvoj každého jednotlivce a kde jsou jazyky vítány.

Ve světě, kde se vše mění neuvěřitelnou rychlostí, kde technologie a informace prorůstají do každé části našeho života, je naší vizí být mateřskou školu, která bude sloužit jako pevný základ, na který budou moci naše děti v budoucnu navázat. Chceme, aby naše mateřská škola byla místem, kde se budou děti cítit šťastně a bezpečně, kde budou mít možnost rozvíjet své dovednosti a talenty, a kde každý bude mít své místo.

V naší škole se snažíme o to, aby děti měly nejen příležitost naučit se něco nového, ale také aby měly možnost rozvíjet svou tvořivost, zažívat radost z učení a objevovat svět kolem sebe. Věříme, že všechny děti mají potenciál k tomu, aby se staly úspěšnými a šťastnými lidmi, a my jsme zde, abychom jim na této cestě pomohli. Opíráme se tak v naší práci např. o Gardnerovu typologii mnohočetné inteligence apod.

Podporu jazyků vnímáme jako velmi důležitou. Máme na srdci rozvoj anglického i českého jazyka, protože věříme, že obojí je důležité pro celkový rozvoj dítěte. Angličtina, jako mezinárodní jazyk, otevírá dětem dveře do celého světa, zatímco čeština jim pomáhá lépe pochopit a české kulturní dědictví.

Naše mateřská škola je také místem, kde všichni – děti, rodiče, učitelé a ostatní pracovníci – se cítí dobře a bezpečně. Snažíme se o to, aby každý měl příležitost ukázat, co umí a zároveň byl podporován ve svém rozvoji. Vnímáme a oceňujeme jedinečnost každého jedince.

Nabízíme dětem prostředí, kde se mohou cítit jako doma. Prostor, kde mohou prozkoumávat svět kolem sebe, kde mohou být kreativní a kde mohou rozvíjet své dovednosti a talenty. Snažíme se vytvořit atmosféru, ve které se děti cítí cenné, chápané a oceňované.

Naše mateřská škola je místem, kde se s radostí učíme, rozvíjíme a rosteme společně. Je to místo, kde budujeme silné a trvalé vztahy, kde se učíme respektovat sebe a ostatní a kde každý den přináší nové příležitosti k objevování a učení.

Dvojjazyčné prostředí jedna z klíčových vlastností naší školy – vytváříme prostředí, které podporuje děti v rozvoji jazykových dovedností jak v angličtině, tak v češtině.

V naší mateřské škole chápeme, že dvojjazyčnost je cennou dovedností, která může být v životě velmi důležitá. Nejen že se u dětí pokoušíme rozvíjet jejich jazykové dovednosti, ale také je učíme porozumět a cenit si různých kultur, které jsou zastoupeny v obou jazycích, které se u nás učí (čeština a angličtina).

Naše vzdělávací strategie je založena na využití obou jazyků napříč dnem. Oba jazyky se prolínají v průběhu dne v různých aktivitách. Při hrách, společných aktivitách všeho druhu, zpívání písní, při jídle, v šatně, venku atd. Děti tak mají možnost učit se nová slovíčka a fráze v kontextu, který je pro ně smysluplný a zábavný. Chceme, aby se naše děti naučily, že každý jazyk má svou hodnotu a každý jazyk je nástrojem k porozumění světu kolem nich.

Vytváření dvojjazyčného prostředí je sice výzvou, ale je to výzva, kterou s radostí přijímáme. Věříme, že jazyk není pouze nástroj komunikace, ale také cesta k porozumění, empatii a otevřenosti k světu. Proto je pro nás dvojjazyčnost nejen cílem, ale také cestou k dosažení našeho základního poslání – podpořit naše děti v jejich celkovém vývoji a připravit je na svět, který je před nimi.

Chceme, aby naše děti pochopily, že společně jsme silnější a že kamarádství a pocit patření mohou přinést radost a štěstí do jejich životů.

V naší mateřské škole si vážíme hodnoty společenství a kamarádství. Chceme, aby naše děti nejenže získaly kvalitní vzdělání, ale také aby se naučily, jak se zapojit do skupiny svých vrstevníků a cítit se součástí společnosti.

Rádi bychom naše děti naučily, že kamarádství není jen o hraní si spolu v písku, ale také o sdílení radosti, smíchu, ale i slz. Chceme, aby si uvědomily, že kamarád je někdo, kdo je tu pro ně, když je to potřeba, kdo je poslouchá, kdo s nimi sdílí jejich zážitky.

Pokud jde o pocit patření, věříme, že když se děti cítí milované a přijaté za to, kým jsou, mohou se plně rozvíjet. Proto v naší škole vytváříme prostředí, kde je vítán každý jednotlivý hlas a kde je každé dítě ceněno za své jedinečné příspěvky.

Tímto způsobem chceme, aby naše děti vyrůstaly s pocitem, že jsou důležitou součástí širší komunity, a že jejich názory, myšlenky a pocity mají hodnotu. Chceme, aby se naučily, jak být součástí týmu a jak respektovat a oceňovat druhé.

Všechny tyto hodnoty – společenství, kamarádství a pocit patření – jsou základními stavebními kameny naší vize pro naši školu.

Naše vize je takové, že škola, která je těsně propojená s rodinou a komunitou dítěte přináší dětem nejen skvělé podmínky pro vzdělávání, ale také šťastnější a plnější dětství.

Vize naší školy je založena na silné spolupráci s rodinou dítěte. Chápeme, že rodina je tím nejdůležitějším a nejstabilnějším prvkem v životě dítěte, a proto je pro nás klíčové, aby byla aktivně zapojena do procesu vzdělávání a do každodenního chodu školy.

Rodina je pro nás partnerem, s nímž spolupracujeme na vytváření bezpečného, příjemného a podnětného prostředí pro děti. Věříme, že jsme schopni poskytnout dětem nejlepší možné vzdělání a péči, když pracujeme ruku v ruce s rodiči, prarodiči a sourozenci, ale také s širší komunitou, která dítě obklopuje.

Pro nás je důležité, aby rodiče měli dostatek informací o tom, co se v naší škole děje. Chceme, aby byli informováni o všem, co se týká jejich dětí, a to nejen ve vztahu k jejich vzdělávání, ale také k jejich osobnostnímu rozvoji, zdraví a štěstí.

Rodiče u nás mají vždy otevřené dveře, což symbolizuje naši vstřícnost a ochotu sdílet a spolupracovat.  Společné akce, které organizujeme, jsou další příležitostí pro rodiče, aby se zapojili do života školy.

Vzájemná komunikace s rodiči je pro nás klíčová. Poskytujeme jim pravidelné zpětné vazby o pokrocích a úspěších jejich dětí a také očekáváme, že nám poskytnou své názory, pocity a náměty na zlepšení. Věříme, že tento dialog je základem pro úspěšnou spolupráci.

Evropský rozměr vzdělávání a připravenost do života, projekty programu Erasmus+ a další.

V moderní době jsou naše děti součástí velkého, propojeného světa. Proto je pro nás důležité začít děti připravovat na život v globální komunitě. Jedním z klíčových prvků této přípravy je evropský rozměr vzdělávání, který je u nás zastoupen především projekty Erasmus+ či eTwinning.
Erasmus+ je program Evropské unie, který nabízí možnosti stáží, odborného vzdělávání, výměnu zkušeností a názorů či rozvíjení dovedností.

Naše škola se s hrdostí zapojuje do projektů Erasmus+ a tato zapojení nám vynesla i prestižní uznání. Jsme držiteli Evropské ceny inovativního vzdělávání a vítězi Evropské jazykové ceny Label. Tyto ocenění jsou jasným důkazem našeho závazku k evropskému rozměru vzdělávání a naší odhodlanosti poskytnout našim dětem nejlepší možnou přípravu na život v mezinárodním kontextu.

Evropský rozměr vzdělávání je důležitým prvkem naší vize školy. Chceme, aby naše děti byly dobře připraveni do života, ale aby se staly aktivními a informovanými občany Evropy. Projekty Erasmus+ nám tyto záměry umožňují a těšíme se na další roky úspěšného partnerství s tímto důležitým programem.